Mary Lee Steinhoff's 80th Birthday

Steinhoff
2001
DSCN1583 DSCN1584 DSCN1586 DSCN1588 DSCN1589
DSCN1591 DSCN1593 DSCN1597 DSCN1598 DSCN1599
DSCN1600 DSCN1601 DSCN1602 DSCN1605 DSCN1607
DSCN1608 DSCN1609 DSCN1610 DSCN1611 DSCN1612
DSCN1613 DSCN1614 DSCN1615 DSCN1616 DSCN1618
DSCN1619 DSCN1620 DSCN1621 DSCN1622 DSCN1622a
DSCN1632 group IMG_0219 IMG_0220 IMG_0223
IMG_0224 IMG_0225 IMG_0226 IMG_0227 IMG_0228
IMG_0229 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0234 IMG_0237
IMG_0238 IMG_0239 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243
IMG_0244 IMG_0245 IMG_0246 IMG_0248 IMG_0249
IMG_0250 IMG_0250a IMG_0251 IMG_0253 IMG_0257
IMG_0258 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0261 IMG_0262
IMG_0263